Minkowskian geometry

Articles containing keyword "Minkowskian geometry":

JMI-04-27 » Restricted curvature in the Minkowski plane (06/2010)