Holmes-Thompson area

Articles containing keyword "Holmes-Thompson area":

MIA-11-63 » Extensions of a Bonnesen-style inequality to Minkowski spaces (10/2008)