Radon curve

Articles containing keyword "Radon curve":

MIA-11-63 » Extensions of a Bonnesen-style inequality to Minkowski spaces (10/2008)